logo

Sửa đổi bổ sung trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực năm 2019

Ngày 26/8/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư  15/2019/TT-BCT sửa đổi khoản 1 và khoản 4 điều 12 Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương về quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, tại khoản 1 điều 1 Thông tư 15/2019/TT-BCT quy định “Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi trong trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực”. Trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực được quy định tại khoản 2 điều 1, cụ thể:

Trong trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt cũng là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đồng thời với quyết định xử phạt. Bên cạnh đó, trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt không phải là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan ra quyết định xử phạt phải thông báo bằng văn bản để cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Trường hợp không thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm trả lời bằng văn bản (nêu rõ lý do) cho cơ quan ra quyết định xử phạt.

Thông tư 15/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

Nguồn: Diệu Hằng – Phòng KHTCTH-SCT.

Các bài viết đã đăng