logo

Danh sách cấp phép

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

07/01/2019

Danh sách giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

31/08/2018

Danh mục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (sản xuất)

31/08/2018

Danh mục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (sản xuất)

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (kinh doanh)

31/08/2018

Danh mục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (kinh doanh)

Các công ty gas trên địa bàn tỉnh Bình Dương

14/08/2018

DANH SÁCH VÀ ĐỊA CHỈ CÁC CTY GAS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Danh sách các doanh nghiệp hoạt động về mỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

10/08/2018

Bảng tổng hợp danh sách các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Danh sách cấp phép hoạt động điện lực

08/08/2018

Danh sách các doanh nghiệp hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực