logo

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương

08/08/2018

Sở Công thương (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công Thương. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.