logo

Giới thiệu chung

Thông tin liên hệ

27/03/2016

Thông tin liên hệ của cán bộ công chức, viên chức của các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở Công Thương Đọc tiếp

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

29/03/2016

Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngành Công Thương có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Ở mỗi giai đoạn lịch sử ngành Công Thương luôn là ngành kinh tế quan trọng, tạo ra của cải vật chất cung cấp cho nhu cầu xã hội. Mỗi thành công của Cách mạng Việt Nam đều mang đậm dấu ấn thành tích của ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam qua các thời kỳ Đọc tiếp

Chức năng - Nhiệm vụ

Quy chế văn hóa công sở

01/07/2018

Quyết định 64/QĐ-SCT ngày 24/6/2008 Đọc tiếp

Quy chế thi đua khen thưởng của Sở Công Thương

07/07/2018

Quyết định 194/QĐ-SCT ngày 20/10/2015 Đọc tiếp

Quy chế làm việc Sở Công Thương

11/07/2018

Quyết định 156/QĐ-SCT ngày 06/7/2016 Đọc tiếp

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương

08/08/2018

Sở Công thương (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công Thương. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Đọc tiếp

Sơ đồ tổ chức

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển Công nghiệp

22/03/2016

Thực hiện và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển kinh doanh thương mại, hàng hóa và dịch vụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại cụ thể như: nghiên cứu thị trường, tư vấn, thông tin thương mại, hội chợ triển lãm, quảng cáo thương mại, môi giới và hợp tác với các địa phương và các tổ chức quốc tế trong hoạt động xúc tiến thương mại. Đọc tiếp

Phòng Quản lý năng lượng và Kỹ thuật an toàn

05/08/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý năng lượng và Kỹ thuật an toàn Đọc tiếp

Phòng Quản lý thương mại

05/08/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý thương mại Đọc tiếp

Phòng Quản lý công nghiệp

07/08/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý công nghiệp Đọc tiếp

Thanh Tra Sở

08/08/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh Tra Sở Đọc tiếp

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

09/08/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp Đọc tiếp

Văn phòng Sở

10/08/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở Đọc tiếp